• جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

جک پالت دستی 2.5 تن-استاندارد
  • Sale

جک پالت دستی 2.5 تن-استاندارد

مدل پالت تراک: BF
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر

مدل پالت تراک: BF
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر

۶۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن-استاندارد
  • Sale

جک پالت دستی 3 تن-استاندارد

مدل پالت تراک: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر

مدل پالت تراک: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر

۷۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن-پهن
  • Sale

جک پالت دستی 3 تن-پهن

مدل پالت تراک: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68/5 سانتی متر

مدل پالت تراک: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68/5 سانتی متر

۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 2.5 تن-کوتاه
  • Sale

جک پالت دستی 2.5 تن-کوتاه

مدل پالت تراک: BF
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر

مدل پالت تراک: BF
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر

۶۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی عریض

جک پالت دستی عریض

مدل پالت تراک : BFW
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 83 سانتی متر

مدل پالت تراک : BFW
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 83 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی عریض با ارتفاع کم

جک پالت دستی عریض با ارتفاع کم

مدل پالت تراک : BFWL
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 83 سانتی متر

مدل پالت تراک : BFWL
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 83 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی با سرعت بالابری بالا

جک پالت دستی با سرعت بالابری بالا

مدل پالت تراک: BFQ
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

مدل پالت تراک: BFQ
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی فوق باریک

جک پالت دستی فوق باریک

مدل پالت تراک : BFZ
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 32/39/40.6 سانتی متر

مدل پالت تراک : BFZ
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 32/39/40.6 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی با ارتفاع کم

جک پالت دستی با ارتفاع کم

مدل پالت تراک : BFL10
ظرفیت: 1 تن یا 1000 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

مدل پالت تراک : BFL10
ظرفیت: 1 تن یا 1000 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی با ارتفاع کم

جک پالت دستی با ارتفاع کم

مدل پالت تراک : BFL15
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

مدل پالت تراک : BFL15
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی با ارتفاع بالا

جک پالت دستی با ارتفاع بالا

مدل پالت تراک : BFH
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

مدل پالت تراک : BFH
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی 5 تن

جک پالت دستی 5 تن

مدل پالت تراک : WB
ظرفیت: 5 تن یا 5000 کیلوگرم
طول شاخک : 110/115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

مدل پالت تراک : WB
ظرفیت: 5 تن یا 5000 کیلوگرم
طول شاخک : 110/115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی سبک و کوتاه

جک پالت دستی سبک و کوتاه

مدل پالت تراک : WF
ظرفیت: 0.5 تن یا 500 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 38 سانتی متر

مدل پالت تراک : WF
ظرفیت: 0.5 تن یا 500 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 38 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی با پمپ متفاوت

جک پالت دستی با پمپ متفاوت

مدل پالت تراک : BF-III
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

مدل پالت تراک : BF-III
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی 3.5 تن

جک پالت دستی 3.5 تن

مدل پالت تراک : BF
ظرفیت: 3.5 تن یا 3500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

مدل پالت تراک : BF
ظرفیت: 3.5 تن یا 3500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

نا موجود