استکر دستی

استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم

استکر دستی با ظرفیت بیش از 500 تا 1000 کیلوگرم

استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم