میز هیدرولیکی متحرک

میز هیدرولیکی دستی تا ظرفیت 300 کیلوگرم

میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت 350 الی 500 کیلوگرم

میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت بالای 500 کیلوگرم

میز هیدرولیکی برقی