• استکر برقی2

استکر تمام برقی  AC مدل SB16-950

استکر تمام برقی AC مدل SB16-950

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

نا موجود
استکر تمام برقی AC مدل SB16-960

استکر تمام برقی AC مدل SB16-960

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

نا موجود
استکر تمام برقی AC مدل SB12-970

استکر تمام برقی AC مدل SB12-970

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:1200 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:1200 کیلوگرم

نا موجود
استکر تمام برقی AC مدل SB20-D930

استکر تمام برقی AC مدل SB20-D930

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

نا موجود
استکر تمام برقی  AC مدل SB16-350

استکر تمام برقی AC مدل SB16-350

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

نا موجود
استکر تمام برقی AC مدل SB20-D970

استکر تمام برقی AC مدل SB20-D970

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی
__________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

نا موجود
استکر تمام برقی  AC مدل SB16-970

استکر تمام برقی AC مدل SB16-970

(stacker) استکر تمام برقی
____________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی
____________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

نا موجود