• استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJA1500

استکر دستی مدل SDJA1500

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
استکر دستی مدل SJJA1500

استکر دستی مدل SJJA1500

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» اقتصادی
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» اقتصادی
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

نا موجود
استکر دستی مدل SDJA 1500-I

استکر دستی مدل SDJA 1500-I

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

نا موجود
استکر دستی مدل SJJA 20E

استکر دستی مدل SJJA 20E

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» اقتصادی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» اقتصادی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

نا موجود
استکر دستی  مدل SDJ1500

استکر دستی مدل SDJ1500

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

نا موجود