• استکر دستی با ظرفیت بیش از 500 تا 1000 کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJ1010

استکر دستی مدل SDJ1010

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJ1012

استکر دستی مدل SDJ1012

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 120 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 120 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJ1000

استکر دستی مدل SDJ1000

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۳۰۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
استکر دستی مدل SDJA1000

استکر دستی مدل SDJA1000

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJAS1000

استکر دستی مدل SDJAS1000

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» پایه عریض
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» پایه عریض
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJ1025

استکر دستی مدل SDJ1025

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 250 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 250 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJ1030

استکر دستی مدل SDJ1030

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 300 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 300 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJA1025

استکر دستی مدل SDJA1025

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 250 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 250 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJA 1000-I

استکر دستی مدل SDJA 1000-I

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160/250 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160/250 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود