• بشکه گیر

الحاقیه مدل Drum Grab
  • Sale

الحاقیه مدل Drum Grab

(drum grab)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک و استکر
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 680 کیلوگرم

(drum grab)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک و استکر
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 680 کیلوگرم

بشکه گیر مدل DL300

بشکه گیر مدل DL300

(drum loader)
بشکه گیر
_______________________
برای حمل بشکه - دستی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

(drum loader)
بشکه گیر
_______________________
برای حمل بشکه - دستی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

نا موجود
استکر بشکه گیر مدل YTD35

استکر بشکه گیر مدل YTD35

drum stacker
استکر بشکه گیر دستی
______________________
ظرفیت بشکه: 350 کیلوگرم
با گردش 360 درجه دستی

drum stacker
استکر بشکه گیر دستی
______________________
ظرفیت بشکه: 350 کیلوگرم
با گردش 360 درجه دستی

۴۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
الحاقیه لیفتراک مدل HK300

الحاقیه لیفتراک مدل HK300

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
با گردش 360 درجه برقی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
با گردش 360 درجه برقی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

نا موجود
الحاقیه لیفتراک مدل HK285C

الحاقیه لیفتراک مدل HK285C

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
با گردش 360 درجه دستی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
با گردش 360 درجه دستی
ظرفیت بشکه: 300 کیلوگرم

نا موجود
الحاقیه لیفتراک مدل DG360B

الحاقیه لیفتراک مدل DG360B

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 360 کیلوگرم

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 360 کیلوگرم

نا موجود
الحاقیه لیفتراک مدل DG720B

الحاقیه لیفتراک مدل DG720B

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 2 * 360 کیلوگرم

(drum lifter)
بشکه گیر »» الحاقیه لیفتراک
_______________________
برای بالا و پایین بردن بشکه
ظرفیت بشکه: 2 * 360 کیلوگرم

نا موجود