• جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

جک پالت 2/5 تن-شاخک استاندارد

جک پالت 2/5 تن-شاخک استاندارد

فروش جک پالت دستی 2.5 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 2/5 تن استاندارد: BF
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش جک پالت دستی 2.5 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 2/5 تن استاندارد: BF
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 2.5 تن-کوتاه

جک پالت دستی 2.5 تن-کوتاه

فروش جک پالت دستی 2.5 تن کوتاه
______________________________
مدل جک پالت دستی 2.5 تن کوتاه: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش جک پالت دستی 2.5 تن کوتاه
______________________________
مدل جک پالت دستی 2.5 تن کوتاه: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن-استاندارد

جک پالت دستی 3 تن-استاندارد

فروش جک پالت دستی 3 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 3 تن استاندارد: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش جک پالت دستی 3 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 3 تن استاندارد: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن-پهن

جک پالت دستی 3 تن-پهن

فروش جک پالت دستی 3 تن پهن
______________________________
مدل جک پالت دستی 3 تن پهن: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68.5 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش جک پالت دستی 3 تن پهن
______________________________
مدل جک پالت دستی 3 تن پهن: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68.5 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی با سرعت بالابری بالا

جک پالت دستی با سرعت بالابری بالا

فروش جک پالت دستی 2.5 تن پرسرعت
______________________________
مدل جک پالت دستی 2.5 تن پر سرعت: BFQ
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 2.5 تن: 85-65 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 2.5 تن پرسرعت
______________________________
مدل جک پالت دستی 2.5 تن پر سرعت: BFQ
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 2.5 تن: 85-65 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی فوق باریک

جک پالت دستی فوق باریک

فروش جک پالت دستی 2 تن فوق باریک
______________________________
مدل جک پالت دستی 2 تن باریک: BFZ
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 32/39/40.6 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 2 تن: 65 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 2 تن فوق باریک
______________________________
مدل جک پالت دستی 2 تن باریک: BFZ
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 32/39/40.6 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 2 تن: 65 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی با ارتفاع کم

جک پالت دستی با ارتفاع کم

فروش جک پالت دستی 1 تن کم ارتفاع
______________________________
مدل جک پالت دستی 1 تن کم ارتفاع: BFL10
ظرفیت: 1 تن یا 1000 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 1تن: 85-65 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 1 تن کم ارتفاع
______________________________
مدل جک پالت دستی 1 تن کم ارتفاع: BFL10
ظرفیت: 1 تن یا 1000 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 1تن: 85-65 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی عریض

جک پالت دستی عریض

فروش جک پالت دستی 1.5 تن عریض
______________________________
مدل جک پالت دستی 1.5 تن عریض: BFW
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 83 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 1.5 تن: 100 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 1.5 تن عریض
______________________________
مدل جک پالت دستی 1.5 تن عریض: BFW
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 83 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 1.5 تن: 100 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی عریض با ارتفاع کم

جک پالت دستی عریض با ارتفاع کم

فروش جک پالت دستی 1.5 تن عریض با ارتفاع کم
______________________________
مدل جک پالت دستی 1.5 تن عریض کم ارتفاع: BF
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 83 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 1.5 تن: 100 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 1.5 تن عریض با ارتفاع کم
______________________________
مدل جک پالت دستی 1.5 تن عریض کم ارتفاع: BF
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 83 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 1.5 تن: 100 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی با ارتفاع کم

جک پالت دستی با ارتفاع کم

فروش جک پالت دستی 1.5 تن کم ارتفاع
______________________________
مدل جک پالت دستی 1.5 تن کم ارتفاع: BFL15
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 1.5 تن: 85-65 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 1.5 تن کم ارتفاع
______________________________
مدل جک پالت دستی 1.5 تن کم ارتفاع: BFL15
ظرفیت: 1.5 تن یا 1500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 1.5 تن: 85-65 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی با ارتفاع بالا

جک پالت دستی با ارتفاع بالا

فروش جک پالت دستی 2 تن ارتفاع بالا
______________________________
مدل جک پالت دستی 2 تن ارتفاع بالا: BFH
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 2 تن: 80-70 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 2 تن ارتفاع بالا
______________________________
مدل جک پالت دستی 2 تن ارتفاع بالا: BFH
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 2 تن: 80-70 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی 5 تن

جک پالت دستی 5 تن

فروش جک پالت دستی 5 تن
______________________________
مدل جک پالت دستی 5 تن : WB
ظرفیت: 5 تن یا 5000 کیلوگرم
طول شاخک : 110/115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 5 تن: 103 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 5 تن
______________________________
مدل جک پالت دستی 5 تن : WB
ظرفیت: 5 تن یا 5000 کیلوگرم
طول شاخک : 110/115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 5 تن: 103 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی سبک و کوتاه

جک پالت دستی سبک و کوتاه

فروش جک پالت دستی 0.5 تن کوتاه
______________________________
مدل جک پالت دستی 0.5 تن کوتاه: WF
ظرفیت: 0.5 تن یا 500 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 38 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 0.5 تن: 35 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 0.5 تن کوتاه
______________________________
مدل جک پالت دستی 0.5 تن کوتاه: WF
ظرفیت: 0.5 تن یا 500 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 38 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 0.5 تن: 35 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی با پمپ متفاوت

جک پالت دستی با پمپ متفاوت

فروش جک پالت دستی 2.5 تن با پمپ متفاوت
______________________________
مدل جک پالت دستی 2.5 تن: BF-III
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 2.5 تن: 70-58 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 2.5 تن با پمپ متفاوت
______________________________
مدل جک پالت دستی 2.5 تن: BF-III
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 2.5 تن: 70-58 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود
جک پالت دستی 3.5 تن

جک پالت دستی 3.5 تن

فروش جک پالت دستی 3.5 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 3.5 تن استاندارد: BF3500
ظرفیت: 3.5 تن یا 3500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 3.5 تن: 100 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

فروش جک پالت دستی 3.5 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 3.5 تن استاندارد: BF3500
ظرفیت: 3.5 تن یا 3500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
وزن جک پالت دستی 3.5 تن: 100 کیلوگرم
______________________________
برای دریافت قیمت جک پالت تماس بگیرید.

نا موجود