• جک پالت برقی و نیمه برقی

جک پالت مدل PB20-460

جک پالت مدل PB20-460

جک پالت برقی 2 تن
______________________________
مدل جک پالت برقی 2 تن : PB20-460
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
وزن : 848 کیلوگرم
______________________________
9% ارزش افزوده اضافه می شود.

جک پالت برقی 2 تن
______________________________
مدل جک پالت برقی 2 تن : PB20-460
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
وزن : 848 کیلوگرم
______________________________
9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل PB15-170J

جک پالت مدل PB15-170J

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
مناسب برای فضاهای باریک

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
مناسب برای فضاهای باریک

نا موجود
جک پالت مدل PB20-490

جک پالت مدل PB20-490

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
با سرعت حرکت بالا

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
با سرعت حرکت بالا

نا موجود
جک پالت مدل PB35-510

جک پالت مدل PB35-510

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

نا موجود
جک پالت مدل PB35-520

جک پالت مدل PB35-520

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

نا موجود
جک پالت مدل PB35-530

جک پالت مدل PB35-530

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

نا موجود
جک پالت مدل PB20Z

جک پالت مدل PB20Z

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب

نا موجود
جک پالت مدل PB25Z

جک پالت مدل PB25Z

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2500 کیلوگرم
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2500 کیلوگرم
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب

نا موجود