• جک پالت برقی و نیمه برقی

جک پالت مدل PB20Z

جک پالت مدل PB20Z

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب

نا موجود
جک پالت مدل PB25Z

جک پالت مدل PB25Z

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2500 کیلوگرم
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2500 کیلوگرم
دارای کنترل فرکانس و موتور با جریان متناوب

نا موجود
جک پالت مدل PB20-460

جک پالت مدل PB20-460

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
بادکمه سرعت پایین(لاک پشتی)بر روی دسته

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
بادکمه سرعت پایین(لاک پشتی)بر روی دسته

نا موجود
جک پالت مدل PB15-170J

جک پالت مدل PB15-170J

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
مناسب برای فضاهای باریک

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
مناسب برای فضاهای باریک

نا موجود
جک پالت مدل PB20-490

جک پالت مدل PB20-490

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
با سرعت حرکت بالا

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 2000 کیلوگرم
با سرعت حرکت بالا

نا موجود
جک پالت مدل PB35-510

جک پالت مدل PB35-510

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

نا موجود
جک پالت مدل PB35-520

جک پالت مدل PB35-520

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

نا موجود
جک پالت مدل PB35-530

جک پالت مدل PB35-530

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

(Electric pallet truck)
جک پالت(پالت تراک) برقی
_______________________
ظرفیت : 3500 کیلوگرم
با سوئیچ ترمز اضطراری

نا موجود