• جک پالت (پالت تراک) توزین دار

جک پالت مدل BFC6

جک پالت مدل BFC6

(scale pallet truck)
جک پالت ترازودار
امکان چک کردن وزن بار
_______________________
ظرفیت : 2 تن

(scale pallet truck)
جک پالت ترازودار
امکان چک کردن وزن بار
_______________________
ظرفیت : 2 تن

نا موجود
جک پالت مدل BFC6-II

جک پالت مدل BFC6-II

(Scale pallet truck)
جک پالت ترازودار
امکان چک کردن وزن بار مجهز به پرینتر
_______________________
ظرفیت : 2 تن

(Scale pallet truck)
جک پالت ترازودار
امکان چک کردن وزن بار مجهز به پرینتر
_______________________
ظرفیت : 2 تن

نا موجود
جک پالت مدل (BFC6-7(s

جک پالت مدل (BFC6-7(s

(Scale pallet truck)
جک پالت ترازودار
جک پالت استیل با امکان چک کردن وزن بار
_______________________
ظرفیت : 2 تن

(Scale pallet truck)
جک پالت ترازودار
جک پالت استیل با امکان چک کردن وزن بار
_______________________
ظرفیت : 2 تن

نا موجود