• جک پالت (پالت تراک) ضد زنگ

جک پالت دستی 2/5 تن | استاندارد | گالوانیزه

جک پالت دستی 2/5 تن | استاندارد | گالوانیزه

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن | استاندارد | گالوانیزه

جک پالت دستی 3 تن | استاندارد | گالوانیزه

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن | پهن | گالوانیزه

جک پالت دستی 3 تن | پهن | گالوانیزه

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68.5 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68.5 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی استیل(ضد زنگ)

جک پالت دستی استیل(ضد زنگ)

_______________________________
جک پالت(پالت تراک) استیل مدل : BFS
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_______________________________
جک پالت(پالت تراک) استیل مدل : BFS
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال