• لیفتراک دیزلی 1 الی 3,5 تن

لیفتراک دیزلی 1 تن

لیفتراک دیزلی 1 تن

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD10
ظرفیت: 1000 کیلوگرم »» 1 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD10
ظرفیت: 1000 کیلوگرم »» 1 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

نا موجود
لیفتراک دیزلی 1.5 تن

لیفتراک دیزلی 1.5 تن

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD15
ظرفیت: 1500 کیلوگرم »» 1/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD15
ظرفیت: 1500 کیلوگرم »» 1/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

نا موجود
لیفتراک دیزلی 1.8 تن

لیفتراک دیزلی 1.8 تن

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD18
ظرفیت: 1800 کیلوگرم »» 1/8 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD18
ظرفیت: 1800 کیلوگرم »» 1/8 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

نا موجود
لیفتراک دیزلی 2 تن

لیفتراک دیزلی 2 تن

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD20
ظرفیت: 2000 کیلوگرم »» 2 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD20
ظرفیت: 2000 کیلوگرم »» 2 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

نا موجود
لیفتراک دیزلی 2.5 تن

لیفتراک دیزلی 2.5 تن

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD25
ظرفیت: 2500 کیلوگرم »» 2/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD25
ظرفیت: 2500 کیلوگرم »» 2/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

نا موجود
لیفتراک دیزلی 3 تن

لیفتراک دیزلی 3 تن

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD30
ظرفیت: 3000 کیلوگرم »» 3 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD30
ظرفیت: 3000 کیلوگرم »» 3 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

نا موجود
لیفتراک دیزلی 3.5 تن

لیفتراک دیزلی 3.5 تن

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD35
ظرفیت: 3500 کیلوگرم »» 3/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

(Diesel forklift)لیفتراک دیزلی مدل » FD35
ظرفیت: 3500 کیلوگرم »» 3/5 تن
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

نا موجود