• محصولات پرفروش

جک پالت 2/5 تن-شاخک استاندارد

جک پالت 2/5 تن-شاخک استاندارد

فروش جک پالت دستی 2.5 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 2/5 تن استاندارد: BF
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش جک پالت دستی 2.5 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 2/5 تن استاندارد: BF
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 2.5 تن-کوتاه

جک پالت دستی 2.5 تن-کوتاه

فروش جک پالت دستی 2.5 تن کوتاه
______________________________
مدل جک پالت دستی 2.5 تن کوتاه: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش جک پالت دستی 2.5 تن کوتاه
______________________________
مدل جک پالت دستی 2.5 تن کوتاه: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 80 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن-استاندارد

جک پالت دستی 3 تن-استاندارد

فروش جک پالت دستی 3 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 3 تن استاندارد: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش جک پالت دستی 3 تن استاندارد
______________________________
مدل جک پالت دستی 3 تن استاندارد: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن-پهن

جک پالت دستی 3 تن-پهن

فروش جک پالت دستی 3 تن پهن
______________________________
مدل جک پالت دستی 3 تن پهن: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68.5 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش جک پالت دستی 3 تن پهن
______________________________
مدل جک پالت دستی 3 تن پهن: BF
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68.5 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
استکر دستی مدل SDJA500

استکر دستی مدل SDJA500

فروش استاکر دستی 500 کیلوگرم
______________________________
مدل استاکر دستی: SDJA500
ظرفیت: 500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
بالابری : 160 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش استاکر دستی 500 کیلوگرم
______________________________
مدل استاکر دستی: SDJA500
ظرفیت: 500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
بالابری : 160 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل PB20-460

جک پالت مدل PB20-460

جک پالت برقی 2 تن
______________________________
مدل جک پالت برقی 2 تن : PB20-460
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
وزن : 848 کیلوگرم
______________________________
9% ارزش افزوده اضافه می شود.

جک پالت برقی 2 تن
______________________________
مدل جک پالت برقی 2 تن : PB20-460
ظرفیت: 2 تن یا 2000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
وزن : 848 کیلوگرم
______________________________
9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
استکر دستی مدل SDJA1500

استکر دستی مدل SDJA1500

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 2/5 تن | استاندارد | گالوانیزه

جک پالت دستی 2/5 تن | استاندارد | گالوانیزه

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل HW

جک پالت مدل HW

(pallet truck)جک پالت سطوح ناهموار
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت سطوح ناهموار
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

۴۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل BFR

جک پالت مدل BFR

(pallet truck)جک پالت با تکیه گاه
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با تکیه گاه
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
میز هیدرولیکی دستی مدل SPS350

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS350

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 350 کیلوگرم
بالابری : 130 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 350 کیلوگرم
بالابری : 130 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
میز هیدرولیکی دستی مدل SPT500
  • Sale

میز هیدرولیکی دستی مدل SPT500

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل JF7

جک پالت مدل JF7

_____________________________
جک پالت قیچی مدل: JF7
ظرفیت: 1 تن یا 1000 کیلوگرم
دارای پمپ یک پیستونه
بالابری : 80 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_____________________________
جک پالت قیچی مدل: JF7
ظرفیت: 1 تن یا 1000 کیلوگرم
دارای پمپ یک پیستونه
بالابری : 80 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن | استاندارد | گالوانیزه

جک پالت دستی 3 تن | استاندارد | گالوانیزه

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی 3 تن | پهن | گالوانیزه

جک پالت دستی 3 تن | پهن | گالوانیزه

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68.5 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_____________________________
مدل جک پالت دستی ضد زنگ: BFG
ظرفیت: 3 تن یا 3000 کیلوگرم
طول شاخک : 122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 68.5 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
باسکول دیجیتال آویز سقفی
  • Sale

باسکول دیجیتال آویز سقفی

مدل : OCS-10-A
ظرفیت : 10 تن
قیمت باسکول دیجیتال آویز :

مدل : OCS-10-A
ظرفیت : 10 تن
قیمت باسکول دیجیتال آویز :

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
باسکول دیجیتال آویز سقفی
  • Sale

باسکول دیجیتال آویز سقفی

مدل : OCS-20-A
ظرفیت : 20 تن
قیمت باسکول دیجیتال آویز :

مدل : OCS-20-A
ظرفیت : 20 تن
قیمت باسکول دیجیتال آویز :

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت دستی استیل(ضد زنگ)

جک پالت دستی استیل(ضد زنگ)

_______________________________
جک پالت(پالت تراک) استیل مدل : BFS
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

_______________________________
جک پالت(پالت تراک) استیل مدل : BFS
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر
_____________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز هیدرولیکی دستی مدل SPS800
  • Sale

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS800

(lift table)
خرید میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

(lift table)
خرید میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
استکر تمام برقی AC مدل SB12-910

استکر تمام برقی AC مدل SB12-910

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور
__________________________________
ظرفیت:1200 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور
__________________________________
ظرفیت:1200 کیلوگرم

۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
استکر تمام برقی AC مدل SB16-D930

استکر تمام برقی AC مدل SB16-D930

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور و با شاخک قابل تنظیم
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور و با شاخک قابل تنظیم
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
استکر بشکه گیر مدل YTD35

استکر بشکه گیر مدل YTD35

drum stacker
استکر بشکه گیر دستی
______________________
ظرفیت بشکه: 350 کیلوگرم
با گردش 360 درجه دستی

drum stacker
استکر بشکه گیر دستی
______________________
ظرفیت بشکه: 350 کیلوگرم
با گردش 360 درجه دستی

۴۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
استکر دستی مدل SDJ1000

استکر دستی مدل SDJ1000

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۳۰۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال