• میز هیدرولیکی برقی

میز هیدرولیکی برقی مدل DP50

میز هیدرولیکی برقی مدل DP50

(Electric lift table)
میز هیدرولیکی برقی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

(Electric lift table)
میز هیدرولیکی برقی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی برقی مدل DP30

میز هیدرولیکی برقی مدل DP30

(Electric lift table)
میز هیدرولیکی برقی
_______________________
ظرفیت : 300 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

(Electric lift table)
میز هیدرولیکی برقی
_______________________
ظرفیت : 300 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی برقی مدل DPS35

میز هیدرولیکی برقی مدل DPS35

(Electric lift table)
میز هیدرولیکی برقی
_______________________
ظرفیت : 350 کیلوگرم
بالابری : 132 سانتی متر

(Electric lift table)
میز هیدرولیکی برقی
_______________________
ظرفیت : 350 کیلوگرم
بالابری : 132 سانتی متر

نا موجود