• میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت بالای 500 کیلوگرم

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS800

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS800

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPA800

میز هیدرولیکی دستی مدل SPA800

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1000

میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1000

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1500

میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1500

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

نا موجود