• میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت 350 الی 500 کیلوگرم

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS350

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS350

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 350 کیلوگرم
بالابری : 130 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 350 کیلوگرم
بالابری : 130 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
میز هیدرولیکی دستی مدل SPT500
  • Sale

میز هیدرولیکی دستی مدل SPT500

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
میز هیدرولیکی دستی مدل SPA500

میز هیدرولیکی دستی مدل SPA500

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPTJ500

میز هیدرولیکی دستی مدل SPTJ500

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

نا موجود