• میز هیدرولیکی دستی تا ظرفیت 300 کیلوگرم

میز هیدرولیکی دستی مدل SP200

میز هیدرولیکی دستی مدل SP200

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 200 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 200 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPA150

میز هیدرولیکی دستی مدل SPA150

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 150 کیلوگرم
بالابری : 74 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 150 کیلوگرم
بالابری : 74 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPA300

میز هیدرولیکی دستی مدل SPA300

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 300 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 300 کیلوگرم
بالابری : 90 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPS150

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS150

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 150 کیلوگرم
بالابری : 110 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 150 کیلوگرم
بالابری : 110 سانتی متر

نا موجود