مراحل خرید دستگاه

کاربر گرامی در تصویر زیر مراحل خرید دستگاه از شرکت تسهیل ماشین صنعت از زمان اقدام به خرید تا زمان تحویل دستگاه به مشتری به طور کامل قرار داده شده است.
تمامی مراحل خرید دستگاه از شرکت تسهیل ماشین صنعت