• استکر نیمه برقی

استکر نیمه برقی مدل CDD10B-III

استکر نیمه برقی مدل CDD10B-III

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000 سانتی متر

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000 سانتی متر

نا موجود
استکر نیمه برقی مدل CDD15B-III

استکر نیمه برقی مدل CDD15B-III

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1500کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000سانتی متر

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1500کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000سانتی متر

نا موجود
استکر نیمه برقی مدل CTD10B-III

استکر نیمه برقی مدل CTD10B-III

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1000کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000سانتی متر

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1000کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000سانتی متر

نا موجود
استکر نیمه برقی مدل CTD15B-III

استکر نیمه برقی مدل CTD15B-III

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1500کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000 سانتی متر

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1500کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000 سانتی متر

نا موجود
استکر نیمه برقی مدل CDD10B

استکر نیمه برقی مدل CDD10B

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1000کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000/3300سانتی متر

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1000کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000/3300سانتی متر

نا موجود
استکر نیمه برقی  مدل CDD15B

استکر نیمه برقی مدل CDD15B

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1500کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000/3300سانتی متر

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1500کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000/3300سانتی متر

نا موجود
استکر نیمه برقی مدل CTD10B

استکر نیمه برقی مدل CTD10B

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1000کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000/3300/3500سانتی متر

Semi Electric Stacker
استکر نیمه برقی
______________________
ظرفیت:1000کیلوگرم
بالابری:1600/2500/3000/3300/3500سانتی متر

نا موجود